Game 1 Mononofu Takara Shinobu Minato Chapters Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7 Male Characters Takara Shinobu Naoi Yasukane Sagara Jippo Ginga Keishi Kazuki Fujikawa Rindou Community Recent blog posts