Takara ShinobuMononofuKazukiKeishiSagara JippoMinatoNaoi YasukaneChaptersGame 1Game 2Game 3Game 4Game 5Game 6Game 7Male CharactersTakara ShinobuNaoi YasukaneSagara JippoGingaKeishiKazukiFujikawa RindouCommunityRecent blog posts